golden hero

  1. indomyron
  2. Thrillaz
  3. SlayerSociety88
  4. slash52nd